Správce osobních údajů: Opinior s.r.o.

Sídlo: Miskovice 146, 285 01

IČ: 09960287  

Zodpovědná osoba správce: Mgr. Jitka Řepová

info@statekantonin.cz 

Osobní údaje zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace nabízených služeb. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“). 

Subjekt údajů 

Subjektem údajů je obvykle zákazník, případně zaměstnanec, případně další osoby. 

Kategorie osobních údajů

Osobními údaji jsou údaje subjektu údajů uvedené v záhlaví podepisované listiny, např. ve smlouvě, dále pak údaje sdělené Správci po dobu platnosti smlouvy a v její souvislosti, jakož i podoba subjektu údajů získaná prostřednictvím kamerového systému v provozovně Správce. 

Správce osobních údajů 

Správce spravuje osobní údaje subjektu údajů na základě smlouvy, případně uděleného souhlasu. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a jinak zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro dále stanovené účely a subjekt údajů je povinen Správci potřebné osobní údaje pro naplnění účelu poskytnout. 

Účel a právní základ pro zpracování

Osobní údaje subjektu údajů Správce zpracovává pro účely splnění smlouvy, plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a povinnosti na ochranu spotřebitele, pro vedení účetní evidence, a pro ochranu majetku subjektu údajů a Správce. 

Právními základy pro zpracování osobních údajů jsou: 

 1. plnění povinností ze smlouvy (čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR),
 2. plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR) vyplývajících ze zákonů č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 3. oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), zejména ochrana majetku, a
 4. souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR).

Oprávněné zájmy Správce při zpracovávání osobních údajů:

 • příprava obchodního případu – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh podmínek obchodu;
 • řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky, abychom jim poskytli veškeré informace a služby, které souvisejí s koupí služeb správce nebo abychom vyřešili požadavky zákazníků, jejich přání a stížnosti apod.;
 • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k realizaci obchodního případu;
 • předávání osobních údajů pro vnitřní administrativní účely (včetně zpracování osobních údajů zákazníků či zaměstnanců);
 • prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga;
 • zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a ochrany osob a majetku. 

Nakládání s osobními údaji

Osobní údaje zpracovává správce manuálně i elektronickými systémy (za pomocí software). 

Správce neprovádí zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování. 

Za účelem ochrany osobních údajů má správce nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontroluje. 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zaměstnanci, dodavatelé správce (zpracovatelé) a orgány veřejné moci. 

Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby, které mohou pro správce na základě  smluv osobní údaje zpracovávat pro naplnění účelu zpracování. Zpracovatelé jsou vázáni stejnými povinnostmi jako správce. 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje budou Správcem shromažďovány, uchovávány a jinak zpracovávány nejdéle po dobu jednoho roku od okamžiku úplného vypořádání všech práv a povinností mezi subjektem údajů a Správcem plynoucích ze smlouvy (zpravidla od zániku smlouvy), popř. po dobu stanovenou zákonnými předpisy či souhlasem. 

Osobní údaje získané kamerovými systémy budou uchovány po dobu sedmi (7) dní od jejich pořízení. 

Osobní údaje uchová Správce pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je dle zákonných lhůt, které ukládají právní předpisy. U údajů o uskutečněných obchodech a zákaznících se jedná o dobu 10 let od uzavření smlouvy. Po ztrátě zákonného důvodu provádí Správce výmaz příslušných osobních údajů. 

Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:

 1. právo odvolat souhlas se zpracováním,
 2. právo na přístup k osobním údajům,
 3. právo na opravu osobních údajů,
 4. právo na výmaz osobních údajů,
 5. právo na omezení zpracování,
 6. právo vznést námitku proti zpracování,
 7. právo na přenositelnost údajů a
 8. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce e-mailem na adrese: jitka.repova@seznam.cz . 

Právo odvolat souhlas se zpracováním

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který Správci udělil. V takovém případě je Správce povinen ukončit zpracování osobních údajů subjektu údajů, s výjimkou osobních údajů, které zpracovává na základě jiného právního základu než na základě souhlasu subjektů údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo žádat, aby správce vymazal jeho osobní údaje. Jelikož však má subjekt údajů povinnost správci osobní údaje pro plnění zejména zákonných povinností poskytnout, vztahuje se právo výmazu toliko na osobní údaje, které správce nepotřebuje pro naplnění účelu dle této listiny. 

Právo na omezení zpracování 

Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
 2. Správce zpracovává osobní údaje neoprávněně, subjekt údajů však odmítá jejich výmaz, ale žádá o omezení jejich použití,
 3. Správce osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je žádá pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, nebo
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Správce je povinen subjekt údajů předem informovat o zrušení omezení zpracování.

Právo vznést námitku proti zpracování

Zpracovává-li Správce osobní údaje subjektu údajů pro účely oprávněného zájmu Správce nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), popřípadě za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je pověřen (čl. 6 odst. 1. písm. e) GDPR), je subjekt údajů oprávněn proti takovému zpracování vznést námitku. V případě vznesení námitky není Správce oprávněn pro uvedený účel ve zpracování pokračovat do doby, než prokáže, že jedná ze závažných oprávněných důvodů přesahujících práva, zájmy nebo svobody subjektu údajů, popřípadě jedná za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vznese-li subjekt údajů námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů 

Subjekt údajů má právo žádat, aby správce subjektu údajů poskytl osobní údaje subjektu údajů, které spravuje, popřípadě aby tyto osobní údaje poskytl třetí osobě. Právo se týká pouze těch osobních údajů, které subjekt údajů správci poskytl.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, zejména pak GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz. 

Na žádosti subjektu údajů, které se týkají uplatnění jeho práv, bude Správce reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které k němu vedly, bude Správce vždy informovat subjekt údajů. 

Osobní údaje zaměstnanců a dodavatelů

Tato část Zásad se vztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců a dodavatelů ve společnosti Správce. Údaje uvedené v tomto dokumentu v souvislosti s ochranou osobních údajů platí přiměřeně. 

Rozsah osobních údajů, které zpracová Správce o zaměstnancích a dodavatelích: Správce shromažďuje a pracuje s osobními údaji, které nutně potřebuje k zajištění výkonu své činnosti. Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje týkající se zaměstnance nebo dodavatele: 

 • Identifikační údaje
 • Kontaktní údaje

Účely a tituly zpracování osobních údajů: 

Zákonnost zpracování osobních údajů je založena následujícími tituly:

 • Plnění smlouvy
 • Ochrana práv a oprávněných zájmů Správce coby zaměstnavatele
 • Plnění právních a regulatorních povinností
 • Souhlas subjektu údajů

Citlivé údaje Správce nezpracovává. 

Pro jednotlivé účely zpracování se zpravidla uplatní jeden titul, i když se pro některé účely zpracování osobních údajů mohou tituly kumulovat. 

Zpracování osobních údajů bez nutnosti souhlasu subjektu údajů: 

Zpracování osobních údajů za účelem výkonu činnosti správce coby zaměstnavatele resp. zadavatele je vykonáváno z titulu plnění smlouvy. Výkon těchto činností zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem:

 • výběrového řízení,
 • plnění smlouvy (včetně plnění stanovených povinností), 
 • personální a mzdová agenda,
 • řízení, plánování a organizace práce, 
 • zdraví a bezpečnost při práci,
 • ochrana majetku správce.

Zpracování osobních údajů probíhá i za účelem výkonu činnosti zaměstnavatele/objednatele z titulu plnění právních a regulatorních povinností a plnění povinností a zvláštních práv správce v oblasti pracovního práva – výkon těchto činností zahrnuje zpracování osobních údajů za účely:

 • daňovými, tj. výpočet měsíčních záloh na dani, prohlášení poplatníka daně z příjmu dle zákona o daních z příjmu,
 • důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění dle zákona o důchodovém pojištění, zákona o nemocenském pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 • lustrace mezinárodních sankčních seznamů dle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Zpracování z titulu oprávněného zájmu správce – osobní údaje zaměstnanců dodavatelů v tomto případě zpracovává správce za účelem:

 • ochrany a realizace práv a právních nároků správce, ochrany práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství, ochrany dobrého jména a pověsti,
 • zajištění prevence a odhalování trestné činnosti, 
 • zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a /nebo dodavatelů,
 • předání osobních údajů zaměstnanců a/nebo dodavatelů pro vnitřní administrativní účely   smluvním dodavatelům správce. 

Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů

Zpracování osobních údajů za jiným účelem než jak je uvedeno v čl. „Účel a právní základ pro zpracování“ je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné. 

Zdroj údajů

Data, která Správce zpracovává, získává převážně od subjektu těchto osobních údajů. Osobní údaje může Správce získat i z jiných zdrojů, aby si ověřil, že údaje, které má, jsou úplné a pravdivé.

Ostatní

Změny těchto Zásad: Správce je oprávněn provádět úpravy těchto Zásad. Aktuální znění zásad je k dispozici na webové stránce správce. 

V Miskovicích dne 1.6.2022

Mgr. Jitka Řepová

Zodpovědná osoba správce